Begroting 2019

Inleiding

U leest de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022 van Werkplein Drentsche Aa. In de kaders en uitgangspunten van deze begroting bent u al meegenomen in de Kaderbrief 2019.

Wij weten op voorhand dat diverse ontwikkelingen die in 2018 plaatsvinden van invloed zullen zijn op onze begroting van 2019, zowel beleidsmatig als financieel. Een nieuwe bestuursperiode breekt aan. Het beleid dat de gemeenten de komende jaren willen gaan voeren en/of hoe zij invulling gaan geven aan lokale strategische veranderopgaven is nu nog onzeker. De gevolgen van nieuwe collegeprogramma's, de herijking van de kadernota Participatiewet en een nieuwe prestatieovereenkomst tussen de gemeenten en Werkplein Drentsche Aa kunnen wij daarom nog niet verwerken in deze begroting.

De zes Alescon gemeenten hebben in december 2017 besloten Alescon in de huidige vorm te ontvlechten in een cluster Noord en Zuid. De taken en werkzaamheden van cluster Noord zullen opgaan in Werkplein Drentsche Aa. Deze invlechting zal, zoals het nu lijkt, per 1 januari 2019 gerealiseerd zijn, waarbij de continuïteit van de werkzaamheden de eerste prioriteit heeft. Mede op grond van nog te herziene beleidskaders zal vanaf 2019 de doorontwikkeling plaatsvinden. Het jaar 2018 benutten wij om ons, als ontvangende organisatie, voor te bereiden op en invulling te geven aan één organisatie die de Participatiewet in volle omvang uitvoert. Wij presenteren nu een afgeslankte begroting voor 2019 van en voor het huidige Werkplein Drentsche Aa. Afhankelijk van de voortgang en de impact van bovengenoemde ontwikkelingen houden wij rekening met een begrotingswijziging voor 2019.

Landelijke ontwikkelingen

Het Centraal Planbureau (CPB) verwacht dat de werkloosheid in 2019 naar het laagste niveau daalt sinds 2001, van 4,9 procent in 2017 naar 3,5 procent in 2019. Voor werkgevers wordt het hierdoor lastiger om personeel te vinden. Dit biedt wellicht op termijn meer kansen voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Toch gaan wij in deze begroting niet uit van een dalend cliëntenbestand. Wij hebben namelijk in de afgelopen jaren de groei van ons cliëntenbestand weten te beperken door hogere uitstroom dan vergelijkbare werkpleinen. De afgelopen vijf jaren is ons cliëntenaantal slechts met 8% gegroeid, terwijl er landelijk sprake was van gemiddeld 22% groei. Dit betekent dat wij cliënten met een minder grote afstand tot de arbeidsmarkt de afgelopen jaren al hebben geplaatst, waardoor we, in tegenstelling tot andere werkpleinen, nu vooral cliënten hebben met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Natuurlijk blijven wij er voor zorgen dat iedereen die kan werken, gaat werken. Door onze intensieve en deskundige begeleiding, de inzet van de re-integratiemiddelen en het pakken en creëren van nieuwe kansen op de arbeidsmarkt zorgen we voor een optimaal resultaat. Wij streven ernaar dat wij in 2019 minder dan 3.000 uitkeringen kunnen verstrekken.

Afgezien van mogelijke accentverschuivingen in het rijksbeleid, staan voor de Participatiewet in 2019 geen aanzienlijke veranderingen op de agenda. Wel zal naar alle waarschijnlijkheid per 1 juli 2019 het instrument loonkostensubsidie vervangen worden door loondispensatie. De verwachting is dat na de zomer van 2018 hiervoor een wetsvoorstel zal worden ingediend. U leest hier meer over in deze kamerbrief.

Financiële ontwikkelingen

De budgetten voor het aankomende begrotingsjaar zijn nog niet bekend. Dit gebeurt veelal in de septembercirculaire van het lopende jaar. Wij zijn uitgegaan van ramingen van de rijksoverheid en het CPB. Duidelijk is wel dat het budget Uitkeringen Participatiewet structureel te laag is. Landelijk heeft ruim 60 procent van de gemeenten aanspraak gemaakt op de vangnetuitkering. De verwachting is dat deze tekorten in de toekomst zullen oplopen, omdat de vangnetuitkering wordt verrekend met het budget Uitkeringen Participatiewet dat de gemeenten twee jaar later ontvangen. Dit heeft ook invloed op de hoogte van onze budgetten. Verder zal de integratie-uitkering sociaal domein (IUSD), nu geoormerkt deel van het gemeentefonds, vanaf 2019 (gedeeltelijk) overgeheveld worden naar de Algemene Uitkering. De gemeenten zullen hier in hun begroting rekening mee moeten houden. Door de onzekerheid van de budgetten en de verwachte stijging van programma-uitgaven voorzien wij een substantiële toename van de totale gemeentelijke bijdrage. U leest hier meer over onder 'Wat gaat het kosten' en door op de onderstaande button te klikken.

Wat kunt u per onderdeel verwachten?

Onze missie en visie vertellen waar wij als organisatie voor zijn en voor staan. In de routes Onderwijs, Werknemer, Ondernemer en Vrijwilliger leest u wat wij voor onze cliënten gaan doen. Bij het onderdeel Uitkeren leest u onze ambities als het gaat om het verstrekken van een bijstandsuitkering, bijzondere bijstand en meedoenregelingen. In het uitkeringenoverzicht vindt u het aantal uitkeringen wat wij in 2019 verwachten te verstrekken. Natuurlijk vertellen wij ook hoe wij georganiseerd zijn en laten wij zien wat de verschillende programma's in 2019 naar verwachting gaan kosten. Wij sluiten af met de verantwoording, waar een aantal verplichte onderdelen worden belicht.

Hoe navigeert u door de rapportage?

U klikt links in het menu op het onderdeel waar u meer over wilt weten. U leest het item door met uw muis of navigatiepijltjes op uw toetsenbord naar beneden te scrollen. Op veel pagina’s komt u “links” tegen die verwijzen naar meer informatie over een bepaald onderwerp. Als u de link aanklikt komt u vanzelf op de betreffende internetpagina. U kunt steeds vanuit iedere pagina naar andere onderdelen navigeren door in het menu te klikken. Voor een print gebruikt u de button: "print deze pagina".


Mocht u na het lezen van onze begroting behoefte hebben om nader kennis te maken met Werkplein Drentsche Aa of wilt u meer informatie over een bepaald thema, dan bent u uiteraard van harte welkom. Neem vooral contact met ons op!

 

De directie van Werkplein Drentsche Aa wenst u veel leesplezier.