Begroting 2020

Inleiding

Voor u ligt de begroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2023 van Werkplein Drentsche Aa. In de kaderbrief 2020 hebben wij u al meegenomen in de beleidskaders en financiële kaders waarbinnen deze begroting tot stand is gekomen. 

Het is een bijzondere begroting, omdat het een begroting is in een opstartfase. Wij zijn in 2019 samengevoegd tot één organisatie, waarbij iWerk als apart bedrijfsonderdeel zorgt voor werkplekken in een zo regulier mogelijke omgeving. In 2019 ligt onze focus op de integratie van beide organisaties en in 2020 en verder zal de echte transformatie vorm krijgen. Tegelijk is nu nog onzeker welk beleid de gemeenten de komende jaren willen gaan voeren en hoe zij invulling gaan geven aan de lokale strategische veranderopgaven. Zo staan voor 2019 de herijking van de Kadernota Participatie en de daarbij behorende prestatieovereenkomst op de agenda. Tegelijk is in 2019 nog niet duidelijk waar het onderdeel Beheer Openbare Ruimte (BOR) gepositioneerd zal worden vanaf 2020. Met de informatie die tot onze beschikking staat hebben wij gezorgd dat wij wel een zo realistisch mogelijke begroting hebben gemaakt.

Landelijke ontwikkelingen

De economische groei vlakt af en de werkloosheid blijft licht dalen, aldus het Centraal Planbureau. Het aantal bijstandsuitkeringen is weliswaar gerelateerd aan de werkloosheidsontwikkeling, maar een daling van het aantal bijstandsuitkeringen zet zich altijd met een vertraging in. Dat betekent dat landelijk vooralsnog sprake is van een lichtere daling van het aantal bijstandsuitkeringen dan van het aantal WW uitkeringen. Dit heeft verschillende oorzaken (bron: CPB): 

1. Het beperken van de Wajong en de Wsw vergroot jaarlijks de doelgroep voor de bijstand.
2. Vluchtelingen zullen de komende jaren een beroep blijven doen op bijstand en de daarbij behorende inkomensondersteuning.
3. De AOW‐leeftijd wordt stapsgewijs verhoogd. Als gevolg daarvan vermindert weliswaar het aantal AOW‐uitkeringen, maar maken mensen langer aanspraak op bijstand.
4. Door de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is de maximale WW‐duur verkort van 38 naar 24 maanden. De WWZ vermindert het aantal WW‐uitkeringen, maar een deel daarvan stroomt sneller door naar de bijstand.
5. 
Derdepijlerpensioenvoorzieningen (vrijwillige individuele pensioenvoorzieningen, onder andere voor zelfstandigen) worden onder voorwaarden gedeeltelijk vrijgesteld van de vermogenstoets in de bijstand. Dit leidt tot een groter beroep op de bijstand. 

Daarom gaan wij in deze begroting uit van een licht dalend cliëntenbestand. Natuurlijk blijven wij er voor zorgen dat iedereen die kan werken, gaat werken. Door onze intensieve en deskundige begeleiding, de inzet van de re-integratiemiddelen en het pakken en creëren van nieuwe kansen op de arbeidsmarkt zorgen we voor een optimaal resultaat. 

Lokale ontwikkelingen

Wij zijn een belangrijke speler in het sociale domein. De Participatiewet is één van de drie decentralisaties in het sociale domein. Het gemeentelijke beleid rondom de Participatiewet raakt beleid rond Wmo en Jeugd. Werken of participeren geeft structuur en heeft een positieve invloed op welzijnsbeleving en zingeving van inwoners en beperkt overige maatschappelijke kosten. In 2020 werken wij daarom samen met de Drentsche Aa gemeenten, welzijnsorganisaties en vrijwilligersorganisaties op een aantal belangrijke verbindende thema’s in het sociale domein, zoals het verhelpen en het voorkomen van schulden. Daarnaast is een goede gezondheid belangrijk om mee te kunnen en blijven doen richting participatie en soms werk. Wij leggen daarom verbindingen met de afdelingen Wmo om te komen tot gezondheidswinst voor inwoners.
Taal en taalniveau heeft onze volledige aandacht, zowel bij de begeleiding van statushouders als bij de verbinding met de Taalhuizen.

Financiële ontwikkelingen

De budgetten voor begrotingsjaar 2020 zijn nog niet bekend. Dit gebeurt veelal in de septembercirculaire van het lopende jaar. Wij zijn uitgegaan van ramingen van de rijksoverheid en het CPB. Duidelijk is wel dat de hoogte van de budgetten voor de uitkeringen erg onzeker blijken. Het verdeelmodel, op basis waarvan de budgetten voor de Uitkeringen Participatiewet worden verstrekt, is de afgelopen jaren meerdere keren aangepast. Zo is in 2019 nog een prijscomponent aan de systematiek toegevoegd, die nadelige gevolgen heeft voor de budgetten van alle drie de Drentsche Aa gemeenten. Wat de langdurige gevolgen van de verschillende aanpassingen op onze budgetten zijn, moet in de toekomst blijken. Verder is de integratie-uitkering sociaal domein (IUSD), vanaf 2019 gedeeltelijk overgeheveld naar de Algemene Uitkering. De gemeenten zullen hier in hun begroting rekening mee moeten houden. Tot slot neemt de subsidie voor de uitvoering van de Wsw jaarlijks meer af dan de kosten. De kosten zijn echter nauwelijks beïnvloedbaar, omdat die voortkomen uit loon- en pensioenkosten die vastliggen in de CAO-Wsw en individuele arbeidsovereenkomsten. 

Wat kunt u per onderdeel verwachten?

Onze missie en visie vertellen waar wij als organisatie voor zijn en voor staan. Onder Inkomen vindt u informatie over de bijstandsuitkeringen, de loonkosten Wsw en de financiële stabiliteit. Onder Begeleiden & Plaatsen vindt u de bekende routes Onderwijs, Werknemer, Ondernemer en Vrijwilliger. Onder Werkplekken vindt u informatie over iWerk en het Beheer Openbare Ruimte (BOR). Natuurlijk vertellen wij ook hoe wij georganiseerd zijn en laten wij zien wat de verschillende programma's in 2020 naar verwachting gaan kosten. Wij sluiten af met de verantwoording, waar een aantal verplichte onderdelen worden belicht.

Hoe navigeert u door de rapportage?

U klikt links in het menu op het onderdeel waar u meer over wilt weten. U leest het item door met uw muis of navigatiepijltjes op uw toetsenbord naar beneden te scrollen. Op veel pagina’s komt u “links” tegen die verwijzen naar meer informatie over een bepaald onderwerp. Als u de link aanklikt komt u vanzelf op de betreffende internetpagina. U kunt steeds vanuit iedere pagina naar andere onderdelen navigeren door in het menu te klikken. De begroting is ook beschikbaar op papier. De printversie vindt u op de pagina verantwoording.

Mocht u na het lezen van onze begroting behoefte hebben om nader kennis te maken met Werkplein Drentsche Aa of wilt u meer informatie over een bepaald thema, dan bent u uiteraard van harte welkom. Neem vooral contact met ons op!

 

De directie van Werkplein Drentsche Aa wenst u veel leesplezier.